Privacy & Cookies Policy

1. Websiteprocedures

De gebruiker moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van de site www.oneleg.biz.com (hierna de “Website”). De Website verzamelt enkel persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door de gebruikers worden doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het adres, het land en het profiel van gebruikers.
In principe vraagt ASK Consult, met maatschappelijke zetel gelegen te 1930 Zaventem, Brixtonlaan 2 – Unit G ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0887.163.285 (hierna “ASK Consult”) aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig, zal ASK Consult de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

2. Automatisch ingezamelde informatie

2.1 Technische informatie 

Zoals vele andere websites verzamelt deze Website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de Website, zoals het internetprotocol - (IP-) adres van uw computer, het IP-adres van uw internet service provider, de datum en het uur van uw toegang tot de Website, het internetadres van de website van waaruit u een directe link naar deze Website hebt gemaakt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de delen van de Website die u bezoekt, de Website pagina’s en de informatie die u hebt ingekeken en de materialen die u hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit deze Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden alsook om de Website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.

2.2 Cookies en web beacons

Om te garanderen dat onze Website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de Website te vergemakkelijken, maakt ASK Consult of maken de dienstenleveranciers van ASK Consult mogelijks gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee men het aantal gebruikers kan tellen die een bepaalde pagina bezochten en men toegang krijgt tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen. ASK Consult zal deze instrumenten uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de cookiepolicy van ASK Consult, zoals gepubliceerd op de Website.

Noch de cookies noch de web beacons van ASK Consult verzamelen persoonlijke gegevens, zoals de naam of het e-mailadres van gebruikers. Bovendien bieden de meeste browsers aan de individuele gebruikers de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat gebruikers de toegang tot bepaalde onderdelen van de Website wordt geweigerd indien hun browser is ingesteld om cookies uit te schakelen. 

3. Gebruikte informatie

ASK Consult kan niet-persoonsgebonden informatie gebruiken om globale traceringsinformatieverslagen over demografische gegevens van de Website gebruikers en het gebruik van de Website te genereren en kan deze verslagen aan derden bezorgen. De traceringsinformatie in deze verslagen is niet gekoppeld aan de identiteitsgegevens van of andere persoonsgegevens over de individuele gebruikers.

4. Andere aangelegenheden

4.1 Veiligheid 

ASK Consult neemt alle redelijke maatregelen om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. 

ASK Consult kan geen 100% veiligheid garanderen. Als u specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan u deze informatie best niet via het internet doorsturen. 

4.2 Andere websites 

De Website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer u een van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. ASK Consult draagt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor, noch controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

4.3 Wijzigingen aan het privacybeleid

ASK Consult kan haar privacybeleid te allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, door op een goed zichtbare wijze het herziene privacybeleid op de Website te plaatsen.

5.  Kennisgeving

ASK Consult doet al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

6.  Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

6.1. Algemene doeleinden

Waar nodig verwerkt ASK Consult uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op (i) een eventuele sollicitatie, (ii) de uitbouw van haar opdrachten; (iii) om u te informeren over haar goederen en/of diensten; (iv) de verwerking en afhandeling van de eventueel door u geplaatste bestellingen.

Met het oog op de hiervoor vermelde doeleinden, kan ASK Consult ertoe gebracht worden persoonlijke informatie te verwerven met betrekking tot de identiteit van de gebruiker (naam, voornaam, adres, etc.), zijn loopbaan, ervaring, motivatie en alle informatie die gewoonlijk in een curriculum vitae staat.

6.2. Directe marketing en communicatie met derden

ASK Consult beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die ze niet aan derden zal meedelen en die niet gebruikt zal worden voor directe marketing, behalve als u ASK Consult hiertoe voorafgaand uw toestemming heeft gegeven. 

Als u ASK Consult uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat uw vraag te richten aan onze Communicatie Manager via e-mail (info@cacoonworld.com), een brief te sturen naar ASK Consult, 1930 Zaventem, Brixtonlaan 2 – Unit G of ons telefonisch te contacteren op +32(0)27090941.

 

7. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de Website worden verzameld is ASK Consult. De manager van de Website is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via e-mail op het volgende e-mailadres: info@cacoonworld.com.

8. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U kunt ASK Consult kosteloos verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze aan te passen of te verwijderen door ASK Consult een brief of e-mail te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart – naar:

  • Per brief: ASK Consult, 1930 Zaventem, Brixtonlaan 2 – Unit G
  • Per e-mail: info@cacoonworld.com

 ASK Consult zal daarna zo snel mogelijk alles in het werk stellen om uw verzoek in te willigen. 

9. Algemene informatie

Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie: 

  • De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet"
  • De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy.

Onderhavig privacybeleid wordt exclusief beheerst en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. 

Alle geschillen die uit of met betrekking tot dit privacybeleid mochten ontstaan, zullen definitief worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, tenzij ASK Consult verkiest een geschil voor te leggen aan de rechtbank van de maatschappelijke zetel/woonplaats van de gebruiker of de persoon die hij vertegenwoordigt.