Informatie met betrekking tot annulering van de aankoop

 

De Koper heeft het recht om aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten van de Verkoper.

 

1. Algemeen

 

1.1ASK Consult International is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gelegen te 1930 Zaventem, Brixtonlaan 2 – Unit G ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0887.163.285 (hierna “ASK Consult” of de “Verkoper”).

 

1.2Op deze pagina, alsook alle documenten die een verwijzing naar deze pagina bevatten, worden de Algemene Voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) uiteengezet waaronder elk van de Producten (zoals hierna gedefinieerd) op de Website www.oneleg.biz (hierna de “Website”) worden aangeboden aan de Koper (zoals hierna gedefinieerd).

 

1.3De Koper kan de Verkoper te allen tijde bereiken via post op het postadresB-1730 Zaventem, Brixtonlaan 2G, dan wel op het volgendee-mailadres: info@oneleg.biz. De Koper kande Verkoper eveneens telefonisch bereiken op het nummer +32(0)27090941 dan wel per fax op het nummer +32(0)27209942.

 

2. Definities en toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 

2.1Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 

(a) “Account: het account dat de Koper dient aan te maken op de Website van de Verkoper indien hij een Bestelling wilt plaatsen op de Website van de Verkoper;

 

(b)“Aanbod”: elk vrijblijvend voorstel van de Verkoper, op enigerlei wijze bekendgemaakt aan de Koper op de Website van de Verkoper, dat tot doel heeft het sluiten van een Overeenkomst met de Koper.

 

(b) “Algemene voorwaarden”: de onderhavige algemene voorwaarden van de Verkoper dewelke van rechtswege voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden die zouden worden aangevoerd door de Koper.

 

(c)“Bestelling”: elke bestelling, onder welke vorm dan ook, geplaatst door de Koper op de Website van de Verkoper met als doel een of meerdere Producten van de Verkoper te kopen.

 

(d)“Koper”: elke natuurlijke persoon dan wel elke rechtspersoon die een Bestelling plaats op de Website van de Verkoper en op zodanige wijze met de Verkoper een Overeenkomst aangaat.

 

(e)“Overeenkomst”: elke tussen de Verkoper en de Koper gemaakte afspraak op basis van enige Bestelling, door de Koper geplaatst op de Website van de Verkoper, op grond waarvan de Verkoper gehouden is één of meer Producten te leveren.

 

(f)“Product(en)”: het goed of de goederen, van welke aard ook, die de Verkoper, ingevolge de tussen de Verkoper en de Koper gesloten Overeenkomst, gehouden is te leveren aan de Koper.

 

(g)“Verkoper”: ASK Consult, zoals geïdentificeerd in artikel 1.1 van deze Algemene Voorwaarden.

 

(h)“Website”: www.oneleg.biz dan wel elke andere website waar ASK Consult gebruik van zou maken om haar Producten aan te bieden.

 

2.2Deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk Aanbod van de Verkoper jegens de Koper, alsook op elke Bestelling door de Koper op de Website van de Verkoper geplaatst, alsook op elke Overeenkomst die tussen de Koper en de Verkoper dienvolgens wordt gesloten. Het plaatsen van enige Bestelling door de Koper houdt onherroepelijk de onvoorwaardelijke toestemming in met deze Algemene Voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan enige wettelijke rechten van de Koper, onder meer in toepassing van de bepalingen van artikel 45 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht.

 

2.3In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling(en) in de Bestelling of de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, primeren deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze Algemene Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 

3.1 Wanneer de Koper een Bestelling wenst te doen, dient hij een Account aan te maken op de Website van de Verkoper en dient hij de instructies daartoe te volgen voor het plaatsen van een Bestelling en het aanpassen van een toekomstige bestelling alvorens die via de Website van de Verkoper te plaatsen.

 

3.2De Koper, die bevestigt ouder te zijn dan 18 jaar en zijn woonplaats in België te hebben, is ten opzichte van de Verkoper volledig aansprakelijk voor de juistheid van de vermelding van zijn persoonsgegevens alsook van zijn betalingsgegevens bij het plaatsen van enige Bestelling op de Website van de Verkoper. Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. van de Producten aangeboden aan de Koper op de Website van de Verkoper gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

 

3.3De Verkoper mag er verder ook op vertrouwen dat de gegevens die hij van de Koper ontvangt met betrekking tot de Bestelling, zowel voor wat betreft de inhoud, kleur, vorm alsook voor wat betreft enige andere specificaties met betrekking tot de Bestelling van de Producten, de correcte gegevens zijn, zulks op basis van de voornaamste gegevens en kenmerken van de Producten van de Verkoper die weergegeven zijn op de Website van de Verkoper, en waarvan de Koper door het plaatsen van de Bestelling bevestigt op volledige en afdoende wijze kennis van te hebben kunnen nemen.

 

3.4 Alle prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website van de Verkoper zijn inclusief B.T.W. alsook eventuele andere belastingen, maar exclusief leverings-, verpakkings-, transportkosten alsook eventuele andere kosten, welke steeds voorafgaandelijk aan enige Bestelling van Producten op de Website van de Verkoper ter kennis van de Koper worden gebracht, zulks overeenkomstig artikel VI.45, 5° van het Wetboek van Economisch Recht.

 

3.5Betaling van de Producten is mogelijk via PayPal, kredietkaart (Visa, MasterCard) dan wel via betaalkaart. De Koper dient de Producten volledig te betalen op het moment van het plaatsen van de Bestelling door de Verkoper de gegevens door te geven van een van de hiervoor vermelde betaalmethoden. Enige andere wijze van betaling is slechts mogelijk na aanvaarding daartoe door de Verkoper die evenwel niet gehouden is tot levering van de Producten alvorens de volledige betaling daarvan te hebben ontvangen. Op basis van de resultaten van een kredietcheck behoudt de Verkoper zich het recht voor om andere betaalmethoden niet te gebruiken en de Koper door te verwijzen naar een van de andere betaalmethoden.

 

3.6Wanneer de Koper wordt gevraagd naar de details van diens betaalkaart, dient deze over de volledige bevoegdheid te beschikken voor gebruik van deze kaart of rekening. Op de kaart of rekening dient voldoende tegoed te staan om de gevraagde betaling te dekken. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de betalingsdetails van de Koper te valideren alvorens de Producten te leveren.

 

3.7Elke Overeenkomst komt pas tot stand nadat de Verkoper de Bestelling van de Producten van de Koper per email heeft aanvaard. Aanvaarding vindt plaats wanneer de Verkoper de Bestelling van de Koper per e-mail uitdrukkelijk aanvaardt.

3.8De Koper aanvaardt om uitsluitend een elektronische factuur te ontvangen na zijn Bestelling, onverminderddiens recht omeen papierenkopie tevragen binnen uiterlijk vijf(5)dagen naontvangstvan de elektronischefactuur. Tot op het momentdat de Verkoper de Bestellingaanvaardt,behoudt de Verkoper zich het recht voor om de behandeling van de Bestelling van de Koper te weigeren, en behoudt de Koper zich het recht voor om zijn bestelling te annuleren.Indien de Koper of de Verkoper deBestelling geannuleerd heeft alvorens deze door de Verkoper werd aanvaard, zal de Verkoper zo snel mogelijkelkedoor de Koperofdoor diens krediet-ofdebetkaartinstelling de al aande Verkoper gedanebetaling voordeBestellingvan de Producten terugbetalen.

 

4. Levering van Producten

 

4.1 De door de Verkoper opgegeven uitvoerings- en/of leveringstermijnen voor Producten in de elektronische bevestiging van de Bestelling zijn louter indicatief. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarden de verbreking of ontbinding van de Overeenkomst met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. Elke vertraging in de uitvoering of levering waarvan de Verkoper kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de Koper. Wijzigingen in de bestellingen hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoerings- of leveringstermijnen vervallen.

 

4.2Levering van de Producten gebeurt door verzending van op de zetel van de Verkoper naar de door de Koper in de Bestelling aangewezen plaats van levering, onverminderd de bepalingen inzake overgang van het risico zoals bepaald in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. Bij levering van de Producten kan de Koper gevraagd worden een ontvangstbewijs te tekenen.

 

4.3De Koper gaat er mee akkoord de Producten te controleren op gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade alvorens ondertekening van het ontvangstbewijs. Eventuele gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de Producten aan de Verkoper te worden gemeld, met opgave van stavingstukken van deze gebreken, waarna de Verkoper overeenkomstig zijn interne procedure de stavingstukken van de Koper zal onderzoeken en de Koper onverwijld zal informeren over de verdere afhandelingsprocedure. Enige zichtbare gebreken die niet binnen bovenvermelde termijn aan de Verkoper schriftelijk worden gemeld, worden geacht te zijn aanvaard door de Koper.

 

4.4De Koper dient er in het algemeen voor in te staan dat op de plaats van de levering alle nodige voorzorgen genomen zijn en dat aan alle voorwaarden voldaan is opdat de levering van de Producten in goede omstandigheden zou kunnen doorgaan op elk door de Verkoper redelijk gespecificeerd moment. Alle schade die veroorzaakt wordt omdat dit niet het geval is, blijft uitsluitend ten laste van de Koper. Wanneer de Koper niet beschikbaar is voor ontvangst, kan de Verkoper een kennisgeving achterlaten waarop instructies staan over een tweede leveringspoging of over afhaling bij de transportonderneming.

 

4.5Wanneer levering of afhaling vertraagd wordt door enige onredelijke weigering vanwege de Koper om de levering in ontvangst te nemen of als de Koper de levering of afhaling bij de transportonderneming niet aanvaardt, dan kan de Verkoper hetzij (a) billijke opslagkosten en andere in redelijke mate door de Verkoper gemaakte kosten in rekening brengen, hetzij (b) de Producten onbeschikbaar maken voor levering of afhaling en de Overeenkomst onmiddellijk annuleren, waarop het bedrag dat de Koper via zijn krediet- of debetkaartinstelling heeft betaald wordt terugbetaal, verminderd met de door de Verkoper gemaakte redelijke administratiekosten.

 

  1. Annulering

 

5.1De Verkoper kan een Overeenkomst annuleren als (één of meerdere) Producten om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn. De Verkoper zal in dat geval contact opnemen met de Koper en elk door de Koper reeds betaald bedrag terugbetalen binnen de 30 dagen volgend op de kennisgeving van annulering van de Bestelling van de Koper.

 

5.2Alle door de Koper reeds overgemaakte bedragen worden terugbetaald met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als deze die de Koper heeft gebruikt om voor de Producten te betalen.

  1. Herroepingsrecht

6.1De Koper heeft het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten. 

6.2Indien de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht om af te zien van zijn aankoop, dan moet hij de Verkoper daarvan binnen de 14 kalenderdagdagen na levering van de Producten schriftelijk van in kennis stellen per post op het postadres “ASK Consult International BVBA, Brixtonlaan 2G, B-1730 Zaventem”, dan wel per email op het emailadres info@oneleg.biz dan wel per fax op het faxnummer+32(0)27209942. De Koper kan tevens, doch is daartoe niet verplicht, gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, zoals omvat in artikel 6.6 van deze Algemene Voorwaarden. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6.3Zo de Koper de Overeenkomst herroept, ontvangt hijalle betalingen diehijtotop dat momentheeft gedaan, inclusiefleveringskostenonverwijlden inieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Verkoper op dehoogte werdgesteld van diens beslissing om de Overeenkomst teherroepen, vande Verkoper terug.

6.4De Koper dient vervolgens onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de herroeping van de Overeenkomst werd meegedeeld, de Producten aan de Verkoper terug te zenden of te overhandigen.

6.5Enkel de Producten die zich in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, bijsluiters en factuur of aankoopbewijs, worden teruggenomen. Gebruikte Producten of Producten waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, zullen in geen geval teruggenomen worden.

6.6            Modelformulier voorherroeping

 

-        AanASK Consult, B-1730 Zaventem, Brixtonlaan 2G, per email: “info@oneleg.biz”, per fax+32(0)27209942.

 

-        Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst(*) herroep/herroepen (*): (…)

 

-        Besteld op(*)/Ontvangen op(*): ­­­­­­­­­_________________________________________________

 

-        Naam/Namenconsument(en): __________________________________________________

 

-        Adres consument(en): ________________________________________________________

 

-        Datum: ____________________________________________________________________

 

-        Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)__________________________________________________________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

7. Risico

 

7.1Het verzenden van de Producten aan de Koper gebeurt op risico van de Verkoper, tenzij het vervoer verzekerd wordt door een vervoerder aangeduid door de Koper. Alle met de Producten verbondenrisico’s zullen overgaan op de Koper op het ogenblik van de levering van voormelde Producten aan de Koper.

 

7.2Indien de Producten niet kunnen vertrekken uit de lokalen van de Verkoper door enige oorzaak die te wijten is aan de Koper, zal het risico overgaan op de Koper op de datum dat de levering had moeten plaatsvinden bij de Koper.

 

7.3Van zodra het risico is overgegaan op de Koper, kan de Verkoper onder geen beding nog op enigerlei aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of vernieling van de Producten.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

 

De Producten blijven eigendom van de Verkoper tot ze volledig betaald zijn. Indien de Koper om welke reden dan ook nog enige nalatigheidsintresten en/of forfaitaire schadevergoedingen verschuldigd is aan de Verkoper, zal de eigendom van de Producten pas overgaan van zodra deze nalatigheidsintresten en/of forfaitaire schadevergoedingen integraal voldaan werden door de Koper. In geval van niet-betaling zal de Koper de Producten op eerste verzoek daartoe van de Verkoper onmiddellijk aan de Verkoper in goede staat terug bezorgen.

 

9. Aansprakelijkheid

 

9.1Onverminderd de wettelijke waarborgen inzake conformiteit van Producten, is de Verkoper niet aansprakelijk voor enige gebreken in de Producten veroorzaakt door abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde.

 

9.2In elk geval is de totale aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien van de Koper beperkt tot de prijs (excl. B.T.W.) van de Producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals aangerekend aan de Koper. Behoudens geldig tegenbewijs geleverd door de Koper alsook behoudens enige wettelijke waarborgen in dat verband, geldt deze aansprakelijkheidsbeperking ongeacht of de handeling of nalatigheid gesteld is door de Verkoper of een aangestelde van de Verkoper, ongeacht het toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele aansprakelijkheid, aquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en zelfs in geval van zware fout van de Verkoper en bovendien in geval van zware en opzettelijke fout van haar aangestelden.

 

9.3De Verkoper is niet aansprakelijk voor verschillen in kleur, vorm, gewicht van de Producten t.o.v. de beschrijving ervan gegeven op diens Website. Daarnaast is de Verkoper niet aansprakelijk voor afwijkingen in de structuur of materie van de Producten. Tevens is de Verkoper niet aansprakelijk voor gebreken in de Producten die het gevolg zijn van een gebrekkig onderhoud en/of gebruik van de Producten door de Koper.

 

10.Overmacht

 

De Verkoper is niet aansprakelijk tegenover de Koper voor enig verlies of schade welke zou geleden worden door de Koper en welke rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het feit dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd, ingetrokken of economisch onrendabel wordt gemaakt omwille van omstandigheden of gebeurtenissen waarover de Verkoper redelijkerwijze geen controle heeft, met inbegrip van doch niet beperkt tot elektronisch inbraak onder welke vorm ook, staking, lock-out, arbeidsgeschillen, panne van installaties of machines, overstroming, droogte, extreme weersomstandigheden, mechanische defecten, software van derden, moeilijkheid of verhoogde kost om werklieden, materialen of transport te bekomen, stakingen of vertragingen bij een leverancier van de Verkoper of leveringsweigering door een leverancier van de Verkoper, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen (m.i.v. faling van elektriciteit, telecommunicatie of internet), ongeacht het feit of deze omstandigheden in kwestie door de Verkoper hadden kunnen worden voorzien of voorkomen.

 

  1. Beëindiging

 

11.1De Verkoper heeft het recht de Overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en van rechtswege te beëindigen indien de Koper in gebreke blijft één of meerdere van de essentiële verplichtingen van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, na te leven of indien enige door de Koper verschuldigde bedragen i.v.m. deze of vorige bestellingen bij de Verkoper niet volledig betaald zijn, en dit onverminderd enige andere rechten van de Verkoper waaronder zijn recht om schadevergoeding te eisen.

 

11.2Indien de Koper zich in de omstandigheden bevindt van enige vorm van gerechtelijke of buitengerechtelijke uitstel van betaling, zoals onder meer doch niet beperkt tot collectieve schuldenregeling, heeft de Verkoper het recht om de Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang of om volledige voorafgaandelijke betaling of andere garanties te eisen van de Koper voor de levering.

 

  1. Bescherming van persoonsgegevens

 

Voor de bepalingen van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens wordt verwezen naar de polis van de Verkoper inzake bescherming van persoonsgegevens en privacy van de Koper, dewelke integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.

 

13. Intellectuele eigendomsrechten

 

De Verkoper is en blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten (merkrechten, rechten op de handelsnaam, auteursrechten, rechten op tekeningen en modellen, octrooirechten, rechten op software en databanken, enz.) alsook van de knowhow en vertrouwelijke informatie m.b.t. de Producten en diensten van de Verkoper. De verspreiding van informatie m.b.t. de Verkoper en/of de Producten omvat onder geen enkel beding de overdracht noch verlening van enig recht van de Verkoper aan de Koper, en geen enkele licentie noch enig ander recht m.b.t. de intellectuele eigendomsrecht wordt geacht te zijn toegekend of verleend aan de Koper.

 

  1. Slotbepalingen

 

14.1Communicatie tussen de Verkoper en de Koper kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt.

 

14.2Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van de Overeenkomst dan wel om deze Algemene Voorwaarden af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden of van deze Algemene Voorwaarden in.

 

14.3De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel-Hoofdstad zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen de Verkoper en de Koper.

 

14.4Indien enige bepaling van de Overeenkomst of een deel van dergelijke bepaling ongeldig wordt verklaard, zal dit geen effect hebben op de overblijvende bepalingen van de Overeenkomst of het resterend gedeelte van de bepaling. Beide partijen zullen in dergelijk geval de ongeldig verklaarde bepaling(en), of delen ervan, vervangen door een nieuwe bepaling(en) die zo nauw mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en van de Overeenkomst.

 

14.5Geen van de bepalingen in dezeAlgemeneVoorwaarden ofin enige Overeenkomst kanleiden tot het creërenvaneen partnerschap, eenagentschap ofeenrelatie vanwerkgever enwerknemertussen de Koper en de Verkoperofals zodanigworden beschouwd.

 

14.6Geenenkele persoon die geen partijisbijdezeAlgemeneVoorwaarden ofbijenige Overeenkomst tussen Koper en Verkoper kan hierdoor rechtenverkrijgen ofrechtdoengelden openigebepalingin dezeAlgemene Voorwaarden, zelfsnietals diepersoonafgaat op een dergelijkebepalingofaaneenvan beide partijen heeft aangegeveninte stemmenmet enige bepalingin dezeAlgemeneVoorwaarden of enige Overeenkomst aangegaan tussen de Koper en de Verkoper.